antykoncepcja - Rachunkowość pomóżcie proszę??????

1. Zadaj pytanie
2. Odpowiedz
3. Dowiedz sie więcej

Polecane pytania


Dodaj swoje zadanie domowe za darmo

Rachunkowość pomóżcie prosz...
Napisano 06-03-2009 13:37
, przez kwmp3
ZADANIE 11Klasyfikacja aktywów i pasywówPrzedsiębiorstwo „Wenus" S.A. dysponowało w dniu 31 grudnia ubiegłego roku następują-cymi aktywami i pasywami:
Kapitał zakładowy w wysokości o 200 000 zł wyższej od kwoty wymaganej ustawowow momencie tworzenia przedsiębiorstwa w tej formie prawnej.Środki pieniężne na rachunku bieżącym 25 500.Ogumienie pojazdów mechanicznych, przechowywane w magazynie 10 000.Nie podzielony zysk z ubiegłego roku 100 000.Hala produkcyjna 110 000.Nie wypłacone pracownikom wynagrodzenia za miesiąc grudzień 80 000.Maszyny produkcyjne 128 000.Kredyt inwestycyjny finansujący połowę wartości aktywów trwałych.Składki ubezpieczeń społecznych do przekazania ZUS 24 000.Materiały produkcyjne 80 000.Strata bieżącego roku obrotowego 70 000.Wyposażenie biura 70 000.Wypłacone pracownikom zaliczki na koszty podróży służbowych 2 000.Sklep firmowy 56 000.Nie wpłacony na rzecz urzędu skarbowego podatek dochodowy 12 000.Produkty gotowe 160 000.Kasa fiskalna 5 000. Magazyn wyrobów gotowych 86000. Budynek biurowy 199 000. Sprzęt biurowy 30 000. Gotówka przechowywana w kasie 1 500. Nie wniesione przez akcjonariuszy wpłaty na poczet kapitału zakładowego 5 000. Nabyte licencje 50 000. Kapitał zapasowy 20 000. Kwoty należne od kontrahentów z tytułu sprzedaży produktów 85 000. Akcje nabyte celem odprzedaży130000.
wartość aktywów z podziałem na :aktywa trwałe i aktywa obrotowe. wartość pasywów z podziałem na : kapitały własne i kapitały obce.

--------------------------------------------------------------------------------

pytanie:
odpowiedź: